(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

Vzdělávání

Akreditované programy

Popis nabízené služby

 • Vzdělávání

Uvědomujeme si, že neustálé vzdělávání a zvyšování kvalifikace současných i budoucích zaměstnanců je důležitým předpokladem pro další rozvoj jakékoliv firmy či organizace. Jedním z prostředků mohou být i akreditované rekvalifikační kurzy a vzdělávácí programy.

Na všechny dodávky zboží, výrobků a služeb Vám můžeme poskytnout náhradní plnění ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Další informace…

ECDL – European Computer Driving Licence || Základy účetnictví || Rekvalifikační kurzy || Zdravotnické kurzy || Požární ochrana
Bezpečnost práce a ochrana zdraví || Ochrana životního prostředí || Ochrana obyvatelstva, krizové a havarijní plánování || Ochrana utajovaných informací

ECDL – Mezinárodní standard pro digitální znalosti a dovednosti

Proč ECDL?

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou digitální, resp. informační a komunikační technologie (ICT) využívány. Sylaby jsou průběžně a na mezinárodní úrovni aktualizovány.

ECDL sylaby s podrobnými informacemi o obsahu kurzů naleznete zde…

ECDL bez ECDL

Je koncept kurzu pro zákazníky/klienty, kteří mají zájem absolvovat kurz v pozměněné podobě tzv. šité na míru.
Cena takového kurzu je výhodná, nižší. Absolventi obdrží certifikát k jednotlivému sylabu kurzu. (viz. ECDL Sylaby)

Základy účetnictví / Basics of accounting

Cíl kurzu

Kurz má za cíl seznámit účastníky kurzu jak s teoretickou částí účetnictví, tak s praktickou částí. V teoretické části se kurz zabývá zákonnými normami, které účetnictví upravují a zároveň také s obecnými schématy účtování. Praktická část naučí účastníky kurzu účtování konkrétních praktických účetních případů.

Course objective

This course aims to familiarize the participants with the theoretical part of accounting as well as the practical one. In the theoretical part, the course deals with legal norms that rule accounting and also with the general schemes of accounting. The practical part of the course will teach the participants how to account concrete practical examples and cases. (total of 18 hrs).

Téma Časový předpoklad
Směrná účtová osnova, účtový rozvrh, účetní zásady 2:00
Účetní dokumentace, význam a členění účetních dokladů
Náležitosti a oběh účetních dokladů
Účetní knihy, zápisy, opravy
Rozvaha, aktiva, pasiva 1:00
Změny položek rozvahy 1:00
Rozvahové účty, strana MD a D 1:00
Nákladové, výnosové účty, podvojný účetní zápis 1:00
Účtování
finanční majetek 1:00
DPH 1:00
mzdy 1:00
zásoby (způsob A) 1:00
zásoby (způsob B) 1:00
dlouhodobý hmotný majetek 2:00
faktury 1:00
zálohy 1:00
časové rozlišení 1:00
výsledovka 1:00
Účetní uzávěrka, komplexní opakování 1:00
Celkem 18:00

Osnovu i časový rámec lze uzpůsobit potřebám objednatele kurzu.

Rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

Zprostředkovatel obchodu

Absolvent kurzu se uplatní při výkonu skupiny povolání zaměřených na obchodně podnikatelské činnosti, zejména v oblasti obchodu a jeho zprostředkování, ale i při výkonu technicko-ekonomických činností v podnicích a centrech zabývajících se zprostředkováním obchodu jako jsou např. call centra. Absolvent kurzu bude mít znalosti potřebné pro pozice typu administrátor nákupu, vedoucí prodeje, obchodní zástupce, asistent podnikatele apod.

Frekventanti jsou v průběhu kurzu zároveň připravováni i na rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Při této podnikatelské činnosti uplatní zejména znalosti získané z telemarketingu, managementu, propagace a v neposlední řadě také základní úkony uživatelské práce s aplikacemi MS Office, základní práci s operačním systémem a se soubory, stejně jako používaní Internetu jako základního otevřeného informačního zdroje včetně využívání jeho přenosových a komunikačních možností.

Absolvent zná pravidla komunikace a umí komunikovat na profesionální úrovni. Zná pravidla a principy prodejního hovoru a umí aktivně použít prodejní dovednosti v praxi. Umí rozpoznat stresové faktory a umí lépe zacházet se stresujícími situacemi. Zná pravidla a principy asertivního řešení konfliktů a umí lépe zvládat obtížné a konfliktní situace na profesionální úrovni.

Délka trvání kurzu: 93 hodin teoretické výuky a 68 hodin praxe.

Ukončení kurzu: Závěrečný test a závěrečná praktická zkouška.

Po úspěšném ukončení rekvalifikačního kurzu je účastníkovi uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zprostředkovatel obchodu.

Další informace ke kurzu naleznete zde…

Přihlášku do kurzu naleznete ke stažení zde…

Zdravotnické kurzy:

Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditovaný (rekvalifikační) kurz MŠMT v rozsahu 40 hodin. Kurz je veden zdravotníky a lektory s mnohaletou zkušeností. Obsahem kurzu je teoretická a praktická znalost první pomoci, základních hygienických, epidemiologických a legislativních pravidel. Součástí je i nácvik záchrany tonoucího. Kurz seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Je určen především těm, kteří chtějí vykonávat funkci zdravotníka (dle § 8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.) na nejrůznějších veřejných akcích, táborech, školách v přírodě, výukových nebo výcvikových kurzech apod.

Délka trvání kurzu: 21 hodin teorie a 19 hodin praktického výcviku, rozdělených do tematických celků.

Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků:

 • Na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními subjekty
 • Na školách v přírodě
 • Při pořádání hromadných kulturních, společenských a sportovních akcích

Ukončení kurzu: Závěrečná zkouška – písemný test.

Po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu je účastníkovi, podle vyhl.MŠMT č.176/2009 Sb., uděleno Osvědčení o rekvalifikaci vzdělávacího programu Zdravotník zotavovacích akcí.

Další informace ke kurzu naleznete zde…

Školení a výcvik v oblasti požární ochrany:

Školení zaměstnanců o požární ochraně

Zaměstnanci právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým nebezpečím § 4 a § 16 zákona o PO (všichni zaměstnanci) . dle § 23 odst. 1 vyhl. 246/2001)

Délka trvání kurzu: 2-6 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x za 2 roky

 • organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně
 • požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance
 • požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti
 • zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru
 • zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době
 • rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti
 • funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti

Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Vedoucí zaměstnanci právnických a podnikajících osob s pracovišti se zvýšeným a vysokým nebezpečím § 4 a § 16 zákona o PO (všichni zaměstnanci).

Délka trvání kurzu: 4-6 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x za 3 roky

 • řízení a organizační uspořádání PO v České republice a principy integrovaného záchranného systému a řešení mimořádných událostí, včetně součinnosti s orgány státní správy a samosprávy ( Zákon o PO, Zákon o IZS, vyhl. 246/2001 Sb.)
 • s organizací a řízení PO uvnitř právnické a podnikající fyzické osoby, včetně interních předpisů
 • principy vnější a vnitřní kontroly na úseku PO ( Zákon o PO, Zákon o státní kontrole a vnitřní předpisy)
 • organizování a zajištění PO v době mimopracovní a sníženého provozu

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek

Zaměstnanci zařazení dle § 13 odst. 1 písm. a Zákona o PO a dle § 24 vyhl. 246/2001 Sb. podnikajících a právnických osob provozujících činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Délka trvání kurzu: 6 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

V teoretické části obsahují seznámení s

 • požárním nebezpečím provozované činnosti dle konkrétního zařazení a specifik činností se zvýšeným nebo vysokým.
 • s rozmístěním a obsluhou požárně bezpečnostních zařízení
 • způsoby a prostředky vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci včetně způsobů a provádění evakuace z ohroženého prostoru.
 • přivolání jednotek požární ochrany a dalších složek IZS
 • s principy a prvky zabraňujícími šíření požáru
 • poskytnutí pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru

V praktické části obsahují praktické a konkrétní seznámení s

 • rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • se způsoby podmínkami a možnostmi hašení požáru na pracovišti eventuelně zamezení šíření mimořádné události.
 • evakuací osob, zvířat a materiálů

Školení o PO osob pověřených zabezpečením PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době

Osoby zajišťující PO v době mimopracovní u právnických a podnikajících fyzických osob ( např. vrátný, hlídači bezpečnostní agentury apod.) a osoby zabezpečující PO při sníženém provozu a zajišťující následný dozor při požárně nebezpečných činnostech ( např. odstávky a přerušení technologických výrob, svářečské práce a práce s otevřeným ohněm.

Délka trvání kurzu: 4-8 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x

 • organizací a zajištění PO se zřetelem na dobu mimopracovní
 • požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.
 • způsoby vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci včetně znalostí řádu ohlašovny požáru, požárně poplachových směrnic a základní principy dokumentací zdolávání požáru.
 • obsluha zařízení sloužících k vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci ( elektrická požární a zabezpečovací signalizace, poplachové sirény a poplachová zařízení).
 • obsluha požárně bezpečnostních zařízení sloužících k zamezení požáru eventuelně mimořádné události (přenosné hasící přístroje, hydranty a hydrantové rozvody, požární a technologické uzávěry, stabilní a polostabilní hasící zařízení apod.)
 • kontrolní činnost, její četnost (pochůzkové trasy, kontrolní místa apod.). A způsob a principy kontroly pracovišť po skončení požárně nebezpečných prací.
 • součinnost a spolupráce s jednotkami PO a složkami IZS v případě mimořádné události.

Odborná příprava odborně způsobilých osob na úseku PO

Fyzické osoby, které plní povinnosti dle § 6a odst. 1 § 16 odst. 1 a § 16a Zákona o PO ve smyslu ustanovení § 11 Zákona o PO.

Délka trvání kurzu: 140-160 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x

Obsah odborné přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti osob podle § 11 odst. 1 Zákona o PO ve smyslu ustanovení § 22 odst. 3 vyhl. 246/2001 Sb. tvoří

 • předpisy o požární ochraně
 • požární bezpečnost staveb a technologií
 • posuzování požárního nebezpečí
 • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření
 • základy taktiky hašení požárů

Dále základní tematické okruhy k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob. Jedná se o 70 základních tematických okruhu upravených přílohou č. 3 Vyhl. 246/2001 Sb.

Odborná příprava techniků požární ochrany

Fyzické osoby, které plní povinnosti dle § 5, 6, 16 odst. 1 a 16a ve smyslu ustanovení § 11 Zákona o PO.

Délka trvání kurzu: 120 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x

Obsah odborné přípravy k získání osvědčení pro výkon činnosti technika požární ochrany podle § 11 odst. 2 ve smyslu ustanovení § 22 odst. 4 vyhl. 246/2001 Sb. tvoří

 • předpisy o požární ochraně
 • dílčí znalost požární bezpečnosti staveb (únikové cesty, dělení do požárních úseků, odstupové a bezpečnostní vzdálenosti)
 • základní funkce a parametry požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • základní znalost fyzikálních a chemických procesů hoření, výbuchu, hašení a toxických účinků zplodin hoření

Dále vybrané tematické okruhy a určené rozsahy tak jak jsou uvedeny v příloze č. 3 Vyhl. 246/2001 Sb. ( 70 a jeho povinné absolvování je předepsáno platnou legislativou České republiky.)

Školení a výcvik v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví:

Školení BOZP zaměstnanci

Základní školení pro všechny zaměstnance a jeho povinné absolvování je předepsáno platnou legislativou České republiky.

Délka trvání kurzu: 2 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Dokumentace BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva zaměstnanců
 • Povinnosti zaměstnanců
 • Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 • Prevence rizik
 • Organizace pracoviště
 • Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Bezpečnostní značení
 • Organizace práce a pracovní postupy
 • Kategorizace prací
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Závodní preventivní péče
 • Zásady první pomoci
 • Zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 • Ruční manipulace s břemeny
 • Tísňová telefonní čísla

Školení BOZP vedoucí zaměstnanci

Základní školení je určeno pro vedoucí zaměstnance a jeho povinné absolvování je předepsáno platnou legislativou České republiky.

Délka trvání kurzu: 4 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Dokumentace BOZP
 • Zaměstnavatel a BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva zaměstnanců
 • Povinnosti zaměstnanců
 • Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 • Organizace práce a pracovní postupy
 • Organizace pracoviště
 • Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 • Bezpečnostní značení
 • Prevence rizik
 • Kategorizace prací
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Závodní preventivní péče
 • Pracovní podmínky žen a těhotných žen
 • Pracovní podmínky mladistvých
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 • Zásady první pomoci
 • Ruční manipulace s břemeny
 • Práce na PC a ergonomické požadavky na pracoviště
 • Tísňová telefonní čísla

Školení BOZP – administrativa

Toto školení slouží zaměstnanců k jejich seznámení se zásadami bezpečnosti práce a dalšími povinnostmi a právy předepsanými platnou legislativou České republiky. Pro každého zaměstnance musí být ještě doplněno o konkrétní seznámení:

 • s riziky, která zaměstnanci hrozí při jeho práci a opatřeních k jejich omezení nebo odstranění,
 • s kategorizacemi prací tj. do jaké kategorie je zařazena práce, kterou vykonává on i jeho podřízení,
 • s konkrétními podmínkami na jeho pracovišti a pracovištích, která řídí,
 • s vnitřními předpisy zaměstnavatele – pracovní řád, organizační směrnice BOZP v organizaci, směrnice pro poskytování OOPP atd.

Délka trvání kurzu: 2 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Dokumentace BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva zaměstnanců
 • Povinnosti zaměstnanců
 • Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 • Prevence rizik
 • Organizace pracoviště
 • Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Bezpečnostní značení
 • Organizace práce a pracovní postupy
 • Kategorizace prací
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Závodní preventivní péče
 • Zásady první pomoci
 • Zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 • Tísňová telefonní čísla

Školení první pomoci

Zákon č. 262/2006 Sb., (Zákoník páce), §101, §102, – ukládá každému zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci. Proto zaměstnavatel musí určit v souladu s různými riziky dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci a zajištění přivolání zdravotnické záchranné služby.

Délka trvání kurzu: 3 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x za 3 roky

 • Postup při volání záchranné služby
 • Krvácení a šokové stavy
 • Bezvědomí a následné úkony
 • Život zachraňující úkony
 • Cizí těleso v dýchacích cestách
 • Zástava dechu, zástava oběhu – uvolnění dýchacích cest
 • Resuscitace
 • Některá poranění (hlava, páteř, hrudník, břicho, pánev), zlomeniny
 • Úraz elektrickým proudem

Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoví zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, požadavky na odbornou způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele zajišťováním a prováděním úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci rizik možného ohrožení života nebo poškození zdraví osob.. Požadavky na odbornou způsobilost. OZO BOZP a podmínky jejího získání stanovuje nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Délka trvání kurzu: 60 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x

 • Současná právní úprava BOZP obsažená v Zákoníku práce a zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP
 • Zajišťování, organizace a řízení BOZP na úrovni podniku
 • Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik
 • Zásady zpracování a vedení dokumentace BOZP
 • Využití osobních počítačů a softwarových nástrojů v práci odborně způsobilé osoby
 • Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie)
 • Základy lektorské činnosti

Odborná školení pro výkon profese (příklady):
Školení řidičů referentských vozidel

Školení je určeno pro zaměstnance, kteří řídí motorová vozidla pří výkonu své práce a nejedná se o řidiče „profesionály“ – dále jen řidiči referentských vozidel.

Délka trvání kurzu: 4 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Dokumentace BOZP a PO
 • Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy
 • Povinnosti řidiče
 • Doklady řidiče a povinná výbava
 • Základní pravidla provozu na pozemních komunikacích 1
 • Základní pravidla provozu na pozemních komunikacích 2
 • Pravidla provozu na pozemních komunikacích 3
 • Pravidla provozu na pozemních komunikacích 4
 • Křižovatky
 • Dopravní značky
 • Dopravní nehoda
 • Ekonomická jízda
 • Bezpečná jízda

Ruční řetězové motorové pily

Školení je určeno pro zaměstnance, kteří při své práci používají ruční motorové řetězové pily – dále jen RMŘP.

Délka trvání kurzu: 4 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Dokumentace BOZP
 • Povinnosti vedoucích pracovníků
 • Práce ve výškách
 • Pracovní postupy při kácení a zpracování stromů rostoucích mimo les
 • Hlavní bezpečnostní zásady při práci s ruční motorovou pilou
 • Organizace práce při práci s ruční motorovou řetězovou pilou
 • Údržba ruční motorové řetězové pily, doplňování paliva
 • Rizika při práci s ruční motorovou řetězovou pilou
 • Technický stav

Školení zaměstnanců pro práci ve výškách

Všichni pracovníci, kteří dle předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 262/2006 Sb. /zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky toto školení vyžadují. Výškové práce jsou veškeré pracovní úkony prováděné ve výšce nad 1,5 m. (stavebníci, opraváři nákladních aut, technické služby atd.)

Délka trvání kurzu: 4 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Legislativa pro práce ve výškách v EU a ČR
 • Vedení potřebné dokumentace BOZP ve výškách
 • Související EN ČSN – podrobné požadavky na osobní ochranné prostředky proti pádu
 • Teorie používaní lanové techniky
 • Používané uzly
 • První pomoc

Obsluha tlakových nádob stabilních

Školení je určeno pro osoby odpovědné za provoz TNS ve společnosti (vyhrazené i nevyhrazené tlakové nádoby) a pro obsluhy tlakových nádob. Toto školení se nevztahuje na tlakové nádoby k dopravě plynu a kotle. Toto školení musí být doplněno pro každého konkrétního zaměstnance (profesi) o seznámení: s konkrétními riziky na jeho pracovištích, s konkrétními podmínkami na jeho pracovišti a pracovištích, která řídí, s vnitřními předpisy zaměstnavatele, s používáním osobních ochranných prostředků, s návody k obsluze. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel.

Délka trvání kurzu: 3 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Dokumentace BOZP a PO
 • Vyhrazená a nevyhrazená tlaková zařízení
 • Výbava tlakových nádob
 • Stavební a první tlaková zkouška
 • Požadavky na značení nádoby
 • Passport
 • Provozní požadavky – názvosloví a podmínky pro uvádění nádob do provozu
 • Provozní požadavky – postup před a při uvedení nádob do provozu
 • Bezpečnostní výstroj a provoz nádob
 • Odstavení nádob z provozu
 • Čištění a umístění nádob
 • Pokyny pro obsluhu a provoz nádob
 • Revize a zkoušení nádob

Školení a výcvik v oblasti ochrany životního prostředí:

Odpadové hospodářství

Školení je určeno pro osoby zabezpečující plnění úkolů odpadového hospodářství na pracovišti. Ostatních pracovníků se týká především respektovaní nastaveného systému separace odpadů, tj . odkládání odpadů do určených nádob a případné informování příslušných pracovníků v případě, že je rozmístění separačních nádob nedostatečné.

Délka trvání kurzu: 6 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Dokumentace BOZP a PO
 • Výklad pojmů
 • Zařazení odpadů
 • Druhy odpadů z administrativní činnosti
 • Nakládání s odpady
 • Shromažďování a předávání odpadů
 • Evidence a ohlašování odpadů

Školení a výcvik v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového a havarijního plánování:

Krizové řízení v ČR

Pracovníci krizových oddělení obcí, osoby zajišťující plnění krizových opatření vyplývajících z havarijního plánování, vedení měst a obcí, členové krizových štábů, bezpečnostní technici, fyzické podnikající osoby , právnické osoby, firmy, státní správa, občané
(Ústava ČR čl. 43, LZPS čl. 6, 9, 12, 14, 27, 30, 31, 44, Zákon o bezpečnosti ČR, _Zákon o IZS, Krizový zákon – celý předpis, vyhláška 380/2002 Sb. – celý předpis, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, Ministerstvo vnitra, GŔ HZS ČR, Praha 2002).

Délka trvání kurzu: 8-16 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • legislativa (balík krizových zákonů a prováděcích předpisů
 • náplň problematiky, charakteristika a třídění témat (rozebrání jednotlivých témat)
 • historický vývoj
 • současnost
 • hrozby, požadavky současné společnosti
 • činnost státu, plnění úkolů
 • kontrolní činnost v KŘ § 33 KZ + zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole

Krizové plánování

Pracovníci krizových oddělení obcí (ORP), vedení měst a obcí (starosta, místostarosta, tajemník)
(ústava. Zákon o bezpečnosti ČR, zákon o IZS, krizový zákon § 26, 26a, 27, 29, 34a vyhláška 380/2002 Sb. – celý předpis, nařízení vlády č. 462/2000 Sb. § 15, 15a, 15b, 15c, § 16metodika KP)

Délka trvání kurzu: 4-8 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • krizové plány
 • legislativní důvod
 • struktura a obsah KP
 • použití KP
 • aktualizace KP
 • uložení KP
 • plány krizové připravenosti § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
 • subjekty kritické infrastruktury § 29a, 29b, 29c KZ §17a, §18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
 • kontrolní činnost v KŘ § 33 KZ + zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole

Bezpečnostní rada ORP, Krizové štáby obcí

Pracovníci krizových oddělení obcí, vedení měst a obcí, členové bezpečnostních rad krizových štábů (krizový zákon § 24a, 24b, Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.)

Délka trvání kurzu: 4-8 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

Bezpečnostní rady

 • legislativní důvod zřizování BR
 • náplň činnosti BR
 • struktura BR
 • jednání BR
 • příprava podkladů
 • účast na BR
 • projednávaná problematika

Krizové štáby

 • legislativní důvod
 • stálá skupina KŠ
 • náplň činnosti KŠ
 • svolávání KŠ
 • zasedání KŠ
 • přizvané osoby a subjekty
 • jednací řád, statut KŠ
 • dokumentace KŠ

Povodně, ochrana před povodněmi a řešení jejich následků

Pracovníci krizových oddělení obcí, osoby zajišťující plnění krizových opatření vyplývajících z havarijního plánování, vedení měst a obcí, členové krizových štábů, bezpečnostní technici, fyzické podnikající osoby , právnické osoby, firmy, státní správa, občané
(zákon o IZS, krizový zákon, nařízení vlády č. 462/2000 Sb., Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů)

Délka trvání kurzu: 8 h.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • legislativní důvod druhy povodní
 • přirozené povodně
 • zvláštní povodně
 • vodní díla
 • měření a regulace vodních toků
 • hlásná služba
 • varování před povodněmi
 • protipovodňové hráze
 • protipovodňové zajištění areálů firem, povinnosti podnikajících subjektů
 • ochrana měst a infrastruktury
 • ochrana obydlí
 • řešení následků povodní, náhrada škod, dotační tituly

Ochrana utajovaných informací:

Programy školení

Zákon č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění (od 1.1.2012), upravuje zásady pro informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovaní citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.

Vzhledem k počtu novelizací, došlo k výrazným změnám proti původnímu znění. Jednou z nejdůležitějších změn je pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“. V současnosti již není podmínkou provedení bezpečnostního řízení a následného vydání osvědčení podnikatele NBÚ, podnikatel má přístup k této utajované informaci na základě svého písemného prohlášení, kterým doloží svou schopnost zabezpečit ochranu utajovaných informací (prohlášení podnikatele). Podmínky, které musí podnikatel nezbytně splňovat, aby byl oprávněn učinit prohlášení podnikatele stanovuje zákon, včetně povinností, které s toho vyplývají.

Školení, které máme připraveno je rozděleno do čtyřech programů:

Program č. 1

Poučení pro přípravu pracovníků, kteří nemají žádné vědomosti v Ochraně utajovaných informací a je předpoklad, že s nimi budou muset pracovat. Toto poučení zajišťuje odpovědná osoba stanovená zákonem.

Délka školení: 4 x 45 min.

 • Úvod
 • Ochrana utajovaných informací
 • Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zproštění mlčenlivosti
 • Povinnosti při ochraně utajovaných informací
 • Bezpečnostní způsobilost
 • Bezpečnostní řízení
 • Výkon státní správy a státní dozor
 • Správní delikty
 • Závěr

Program č. 2

Školení pro pracovníky, kteří budou pracovat s utajovanou informací stupně utajení „Vyhrazené“ a po splnění podmínek jim bude vydáno „Oznámení“, které jim umožní seznamovat se s výše uvedenou utajovanou informací.

Délka školení: 5 x 45 min.

 • Úvod
 • Ochrana utajovaných informací
 • Povinnosti při ochraně utajovaných informací
 • Bezpečnostní řízení
 • Výkon státní správy a státní dozor
 • Správní delikty
 • Závěr

Program č. 3

Školení pro pracovníky, kteří budou pracovat utajovanou informací stupně utajení „Vyhrazené“, „Důvěrné“ případně vyšší a budou podávat žádost o vydání příslušného „Osvědčení“ na Národní bezpečnostní úřad.

Délka školení: 8 x 45 min.

 • Úvod
 • Ochrana utajovaných informací
 • Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zproštění mlčenlivosti
 • Povinnosti při ochraně utajovaných informací
 • Bezpečnostní způsobilost
 • Bezpečnostní řízení
 • Výkon státní správy a státní dozor
 • Správní delikty
 • Závěr

Program č. 4

Školení pro pracovníky, kteří již pracují s utajovanými informacemi. Odpovědná osoba je povinna jej zajisti jednou ročně. Délka školení je dané prací s utajovanou informací různého stupně.

Délka školení: Vyhrazené – 5 x 45 min., Důvěrné a vyšší – 8 x 45 min.
Četnost opakování kurzu u cílové skupiny: 1x ročně

 • Úvod
 • Ochrana utajovaných informací
 • Osvědčení fyzické osoby, osvědčení podnikatele, zvláštní přístup a zproštění mlčenlivosti
 • Povinnosti při ochraně utajovaných informací
 • Bezpečnostní způsobilost
 • Bezpečnostní řízení
 • Výkon státní správy a státní dozor
 • Správní delikty
 • Závěr

Veškerá školení a kurzy jsou zajišťovány zkušenými interními a externími lektory s dlouholetou praxí v oboru. Pro podrobnější informace ke vzdělávacím programům nás prosím kontaktujte…

Co říkají naši zákazníci…

Vážený pane doktore,
ještě jednou Vám děkuji za Váš čas a velmi věcnou a praktickou přednášku nelehkého a širokého tématu, kterou jste mi dnes podal.
V souvislosti s naší včerejší diskuzí bych chtěl vyjádřit své přání, budete-li pořádat jakékoliv inovativní školení, přednášky, kurzy z oblasti Ochrany utajovaných informací, prosím o sdělení informace, v případě možnosti a zájmu se rád zúčastním.
Petr Šmat, SATRA

Zaujaly Vás naše služby?

Kontaktujte nás nezávazně pro další informace…

Kontaktní formulář

Vybrané reference:

Mohlo by Vás také zajímat

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty