(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

PO a BOZP

Požární ochrana a BOZP

Popis nabízené služby

 • Požární ochrana a BOZP

Komplexní zajištění služeb a úkolů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Nabízíme převzetí stávající dokumentace a zajištění provozní agendy Vaší organizace v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci dle aktuálních právních a technických předpisů.
Na všechny dodávky zboží, výrobků a služeb Vám můžeme poskytnout náhradní plnění ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.     Další informace…

Komplexní zajištění služeb a úkolů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce:

Na úseku PO se jedná zejména o úkoly vymezené § 27 a následujícími vyhl. MV ČR 246/2001 Sb. – vyhl. o požární prevenci. Jedná se mimo jiné o:

 • požární řády,
 • poplachové směrnice,
 • evakuační plány,
 • tématické plány a časové rozvrhy školení a odborných příprav,
 • dokumentace o těchto školeních a odb. přípravách,
 • požární knihy,
 • dokumentace zdolávání požáru,
 • přehled o požárně technických charakteristikách látek a materiálů,
 • přehled a rozmístění požárně bezpečnostních tabulek,
 • doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů ve vztahu k PO,
 • doklady o provedených kontrolách a revizích atd.

Výkon funkce odborně způsobilých osob na úseku PO (dle § 11 Zák. o PO č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a BOZP (dle § 9 odst. 3 Zák. 309/2006 Sb.)

Stanovení kategorizací pracovišť s ohledem na jejich požární nebezpečnost a s ohledem na nebezpečnost jednotlivých prací.

Stanovení organizačních struktur zajišťování PO a BOZP v rámci Vaší organizace s vymezením:

 • Odpovědnosti jednotlivých funkcionářů a pracovníků
 • Stanovením úkolů a povinností pro odborné pracovníky
 • Stanovení vnitřního kontrolního systému a závazných termínů kontrol
 • Ustanovení odb. orgánů PO a BOZP v rámci Vaší organizace a určení jejich úkolů (odb. způsobilé osoby, preventisté, požární hlídky apod.)
 • Určení způsobu provádění kontrol a revizí vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení
 • Přehled vedené základní a další dokumentace PO a BOZP včetně termínu jejich revizí
 • Určení způsobu a provádění cvičných požárních poplachů a prověrek BOZP
 • Způsob šetření pracovních úrazů a jejich následné vyřizování
 • Rozsah a přidělování pracovních ochranných pomůcek
 • Vlastní specifické podmínky Vaší organizace

Převzetí stávající dokumentace a zajištění provozní agendy Vaší organizace v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci dle aktuálních právních a technických předpisů:

Na úseku BOZP vyhodnocení rizik jednotlivých pracovišť, seznam potřebných ochranných pomůcek, vedení evidence pracovních úrazů a jejich následné řešení, záznamy o projednání pracovních úrazů ve vedení vaší organizace, přehled pracovišť dle hygienických zátěžových limitů, provozně bezpečnostní předpis pro provozování vlastních dopravních prostředků, přehled o rozmístění, kontrolách a revizích vyhrazených bezpečnostních zařízení (plynové, tlakové, zdvihací, elektro apod.)

 • Zpracování, vedení a kontrola základní a další dokumentace v rámci Vaší organizace.
 • Provádění školení a odborných příprav ve stanovených termínech zvláště vedoucích pracovníků, preventistů, požárních hlídek, zajišťování školení obsluh vyhrazených technických zařízení.
 • Provádění pravidelných kontrol včetně zápisů do požárních knih event. zpracování zpráv o stavu BOZP.
 • Zajišťování základních úkolů na úseku hygieny práce.
 • Spolupráce s orgány HZS ČR, Inspekce práce, služkami IZS a Krajské hygienické stanice.
 • Spolupráce při zajišťování úkolů na úseku ochrany obyvatelstva a krizového plánování s orgány státní správy a samosprávy.

Odborná způsobilost

Úkoly odborně způsobilých osob na úseku PO a BOZP jsou plněny našimi vlastními odborně způsobilými pracovníky, kteří jsou nositeli osvědčení vydaných MV ČR – GŘ HZS resp. akreditovanou organizací pro oblast BOZP. Tyto odborně způsobilé osoby jsou zapsány jako zodpovědné osoby v Koncesní listině 1. SDZP družstva vedené na Živnostenském úřadě v Děčíně.

Komplexní řešení formou outsourcingu

Pro větší organizace nabízíme výhodné řešení zabezpečení úkolů a činností v rámci PO a BOZP formou outsourcingu a zřízení chráněného pracoviště pro osobu se zdravotním postižením (funkce administrativniho pracovníka a tzv. preventivy), která je zaměstnancem 1. SDZP a výkon expertních činností je zajištěn našimi zodpovědnými osobami s nejvyšší možnou kvalifikací.

Zaujaly Vás naše služby?

Kontaktujte nás nezávazně pro další informace…

Kontaktní formulář

Vybrané reference:

Mohlo by Vás také zajímat

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty