(+420) 415 930 480     info@sdzp.cz  

Zpracování osobních údajů 1.SDZP družstvo

SDZP družstvo / Zpracování osobních údajů 1.SDZP družstvo

1.SDZP družstvo se sídlem Riegrova 909/5, 40502 Děčín II, IČO 254 76 092, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle Dr. Vložka 667 je zpracovatelem osobních údajů zákazníka a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany zpracovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).

Kontaktní údaje zpracovatele jsou následující:
– doručovací adresa: Riegrova 909/5, 405 02 Děčín
– email: info@1sdzp.cz
– telefon: 415 930 480

Zpracovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu zákazník poskytl nebo které správce získal v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi zpracovatelem a zákazníkem. Zejména pak zpracovatel zpracovává tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, bydliště, adresa místa, kde bude správce poskytovat zákazníkovi služby, emailová adresa, telefonní číslo, další kontaktní telefonní čísla. Zpracovatel bude dále v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi podle uzavřené smlouvy zpracovávat i tyto osobní údaje: obrazový a zvukový záznam zákazníka, jeho rodinných příslušníků, třetích osob, míst, kde bude správce poskytovat zákazníkovi služby, včetně zpracovatelem střežených, či kontrolovaných prostor a vybavení těchto prostor a dalších údajů, které zpracovatel získá v souvislosti s poskytováním služeb zákazníkovi. Uvedený výčet osobních údajů, které zpracovatel bude zpracovávat, nemusí být vyčerpávající a zároveň nemusí být veškeré tyto údaje zpracovávány u každého zákazníka.
Důvodem pro zpracování osobních údajů zákazníka je vyřízení objednávky služeb ze strany zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a zpracovatelem, dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit vůči zákazníkovi a získávání informací o spokojenosti zákazníka se zbožím, či službami správce pro zkvalitnění služeb poskytovaných správcem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
– plnění smlouvy mezi zákazníkem a zpracovatelem
– oprávněný zájem zpracovatele na poskytování přímého marketingu, zejména tedy za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit zpracovatele vůči zákazníkovi
– v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služeb, souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, zejména tedy pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit zpracovatele vůči zákazníkovi

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů zákazníka budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro zpracovatele, osoby podílející se na zajištění a poskytování služeb zákazníkovi na základě smlouvy uzavřené se zpracovatelem, osoby spolupracující se zpracovatelem ve mzdové oblasti, v oblasti účetnictví, daňového poradenství a práva, poskytovatelé údržby informačního systému. Zpracovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje zákazníka bude zpracovatel oprávněn mít uložené a používat je pouze:
– po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a zpracovatelem a k uplatňováním nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, nejdéle po dobu 5 let
– po dobu udělení a neodvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a zkvalitňování služeb zpracovatele, nejdéle po dobu 5 let od udělení souhlasu
– po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, kdy budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a zpracovatelem.

Pokud si to bude zákazník přát, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jej poskytl, kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: 1.SDZP družstvo se sídlem Riegrova 909/5, 405 02 Děčín II, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu na emailovou adresu: info@1sdzp.cz, jakož i osobně na adrese zpracovatele: 1.SDZP družstvo Riegrova 909/5, 405 02 Děčín II.

V případě, že zpracování osobních údajů zákazníka provádí zpracovatel z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a zpracovatel, není zákazník povinen poskytnout osobní údaje zpracovateli, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů zákazníka není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany zpracovatele splnit.

Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat od zpracovatele přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat proti zpracovateli stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě uplatnění práva zákazníka na výmaz jeho osobních údajů však nebude zpracovatel moci nadále řádně poskytovat služby dle uzavřené smlouvy mezi zpracovatelem a zákazníkem.

Zpracovatel provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména:
– provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
– provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
– provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám
– provedl opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

1.SDZP družstvo předseda Ing. Jan Palička

Zpět na začátek

Kontakt

Riegrova 909/5, 405 02 Děčín Telefon: (+420) 415 930 480 Fax: (+420) 415 930 489 Web: http://www.1sdzp.cz

Naše další projekty