Informace o projektu KISS

Projekt pod registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_067/0005693 je určen pro osoby se zdravotním postižením, které mají zájem pracovat v oblasti služeb IT. Zaměstnáme 5 osob z CS a to převážně z Děčínska. Projekt řeší problém pracovního uplatnění/umístění osob zdravotně postižených, hledajících na trhu práce možnost svého uplatnění.

Posílení pracovních schopností pomocí moderních ICT technologií a služeb umožní těmto osobám vzdělání a praxi, která trvale posílí jejich uplatnění na trhu práce. Projekt řeší vznik pracoviště pro potřebu ÚK kraje a zároveň řeší provoz komplexního moderního centra sdílených služeb zaměřených na informační a krizové služby Ústeckého kraje. Tím posílí efektivní zvládání krizových situací a přírodních katastrof a v neposlední řadě přispěje k rozšířenému využívání moderních inovativních ICT technologií a tedy i k posílení konkurenceschopnosti lokální ekonomiky. Tato strategie je velmi účinná a je výsledkem naší dlouholeté praxe v oblasti integrace osob zdravotně postižených v produktivním věku, do pracovního procesu.

Obecným cílem je snížení počtu OZP a OZZ, kteří nejsou zapojeni na trhu práce a jsou ekonomicky neaktivní. Vytvoření 5 pracovních míst pro osoby s tělesným postižením, rozvoj a motivace zaměstnanců, dobré organizační zázemí.

Mezi očekávané počítáme také rozšíření kapacity pracovníků, kteří proškolením získají odborné, vzdělávání. V neposlední řadě očekáváme participaci na rozvoji družstva jako sociálního podniku.Tímto družstvo získává širší možnost zaměření na konkrétní oblasti pracovního zaměření v dané lokalitě, ale také větší personální zdroje. Efektivnější zvládání krizových situací v Ústeckém regionu, rozvoj a vyšší míra využití moderních ICT technologií.

V rámci předkládaného projektu Vybudování a provoz komplexního moderního centra služeb zaměřených na informační a krizové služby Ústeckého kraje (IKS) se jedná o komplex služeb v oblasti
krizových, mimořádných událostí, vzdělávacích, socio-terapeutických aktivit, které budou aktivizovat cílovou skupinu. Vybudování technického zázemí pro poskytované služby. V rámci projektu dojde k naplánování společných a sdílených aktivit IKS v ÚK. Bude vypracován funkční akční plán vzdělávání a nastaveny procesy jeho stálé aktualizace.